Bærekraft

FNs bærekraftmål om innovasjon og infrastruktur sier at investeringer i bl.a. transport og informasjonsteknologi er avgjørende for å skape bærekraftig utvikling.

I tråd med dette er økosystemet i Lås Opp en digital infrastruktur som fremmer vekst, produktivitet og effektivitet. Det største potensialet for utslippsreduksjon ligger i økt samordning mellom transportører.

FNs bærekraftsmål
mål 9- bokmål
mål 11- bokmål
mål 12- bokmål

Samfunnsøkonomisk
nytteverdi i Lås Opp

FNs bærekraftmål om innovasjon og infrastruktur sier at investeringer i bl.a. transport og informasjonsteknologi er avgjørende for å skape bærekraftig utvikling. I tråd med dette er økosystemet i Lås Opp er en digital infrastruktur som fremmer vekst, produktivitet og effektivitet. Fordi plattformen som ligger til grunn er åpen kan alle aktører som ønsker det tilknytte seg den etablerte samarbeidsmodellen og tilslutte seg økosystemet. 

Slik legger Lås Opp til rette for innovasjon hos store deler av vareselgende og tjenestetilbydende næringsliv, og det digitale økosystemet muliggjør særlig gevinst og nytte for alle bransjer som er involvert i bestilling, gjennomføring eller mottak av varer og tjenester.

Lås Opp bidrar til
bærekraftig samfunnsutvikling

iStock 901092432

Effektiv transport

Lås Opp legger grunnlaget for nye levering- og tilleggstjenester. For eksempel blir det enklere for enhver vareselgende bransje å etablere hjemlevering for sine kunder, samtidig som det forenkler gjennomføring av håndverkertjenester og renhold. Velferdstjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, transport og taxi vil få sikker og kontrollert adgang. Nødhjelp som bistand fra lege og etater vil alltid kunne være tilgjengelig helt inn i hjemmet. Manglende fysisk nøkkel er heller intet hinder!

Bærekraftpotensialet i Lås Opp er også knyttet til transportarbeid og effektiv produksjon i transportnæringen. Integrering av hjemleveringer og ordinære leveranser øker den enkelte transportørs produksjonsaktivitet og muliggjør bedre planlegging av transporter og ruter. Dersom man også tar i betraktning muligheten for større døgnutnyttelse kan dette bidra til bedriftsøkonomisk lønnsomhet så vel som reduserte utslipp.

shutterstock 526848964

Reduksjon i utslipp

Det største potensialet for utslippsreduksjon ligger imidlertid i økt samordning mellom transportører. Med tilstrekkelig antall tilsluttete brukere og hensiktsmessige samarbeidsmodeller kan det digitale økosystemet legge til rette for konsolidering av leveranser både til og fra forbruker, og derigjennom betydelig effektivisering av transportarbeidet. Dette er knyttet til FNs mål bærekraftige produksjonsmønster (FNs bærekraftmål 12), på den måte at like mye transportarbeid gjennom konsolidering kan gjennomføres med færre ressurser.

Reduksjon i personreiser

Hjemlevering av varer og tjenester kan videre ha betydning for (reise)hverdagen til den enkelte forbruker.  Nyere forskning indikerer at hjemlevering kan bidra til reduksjon av bestemte typer personreiser (Bjørgen m.fl.  2019), og fordi det digitale økosystemet forenkler mottak av leveranser for forbruker kan det tilrettelegge for enda større bruk av nettopp hjemlevering. 

Slik imøtekommer prosjektet også FNs bærekraftsmål 11 om bærekraftige byer og samfunn fordi det kan bidra til å lette presset transportsystemer settes under med økende transport- og mobilitetsbehov i byene.

Etablering av empirisk kunnskap

Hjemleveringens effekter på miljø og klima er i svært liten grad dokumentert, og i hvilken grad det digitale økosystemet bidrar til innfrielse av bærekraftmål som bedre helse, livskvalitet og bremset klimaendring er derfor høyst usikkert. Dermed representerer dette prosjektet en betydelig mulighet for norske forskningsmiljøer til å etablere empirisk kunnskap på et hittil lite utforsket område. Helhetlige vurderinger av miljø og klimauttrykk av både transportarbeid og reisevaner gir viktig kompetanse for videre arbeid med stadig mer fremtredende problemstillinger i transportforskningen.