Par eldre scaled

Lås Opp + Hjemmehelse

Lås Opp prosjektet er definert som «sikker hjemlevering av varer og tjenester bak digital lås». Hjemmehelse vil før eller senere involverer oss alle, enten direkte eller som pårørende. For kommunale og private hjemmetjenester er låsen første barriere. Kommer en helsearbeider ikke inn, eller mangler status før adgang, kan det oppstå kritiske situasjoner. Lås Opp Trust Center skal verifisere at låsene åpnes automatisk, sekvensielt og at rett person slipper inn.

Lås Opp skal sammen med forskningsprosjektet ioMt undersøke mulighetsområdet for bærekraftige teknologiske hjemmehelseløsninger, som skal gi helsearbeideren en enklere hverdag og sikrer innbyggeren i hjemmet. Fram mot 2030 ser kommunene store utfordringer i møte med eldrebølgen og krav om at sykehus- og institusjonsdøgn skal flyttes over i det private hjem. Dette skal ioMt prosjektet gjøre et forskningsprosjekt på og Lås Opp skal bidra med Trust Center plattformen bak.

ioMt og Lås Opp

Forskningsprosjektene ioMt og Lås Opp samarbeider om helseinnovasjon. Sammen bygger vi kommunale Helse Trust Center, som verifiserer eID, samtykke og tjeneste inn i hjemmet.

Samarbeidet med ioMt gir Lås Opp prosjektet et nytt bein inn mot kommunale hjemmetjenester, hvor sikker adgang inn døra i hjemmet er første utfordring. Prosjektene arbeider for å fjerner fysiske nøkler, åpner for avansert helse sensorikk og kobler hjemmet direkte og sikkert inn mot kommunale systemer

Adgangskontrollsystemer har i mange år kunnet åpne dører individuelt. ioMt – Lås Opp prosjektene bygger et digitalt økosystem som setter døra i et større bilde, hvor kommunen kan få tilgang den elektroniske dørlåsen til alle innbyggere, som har gitt sitt samtykke, helt uavhengig av låsesystem og tjenesteleverandører.

Trust Center bygger på åpne standarder og høy sikkerhet i utviklingen av datautveksling til etablerte informasjonssystemer som kommunen har fra før. Om en pleietrengende bor i et sameie eller borettslag vil hjemmesykepleieren automatisk bli ledet sikkert igjennom hoved-, oppgang-. og til slutt inn privatdøra.

«Riktig person, til riktig tid, ved riktig digital enhet med riktige hensikter»

Administrasjon og personell får status på dør, lås, batterier, sensorikk – tilstanden i hjemmet, før de reiser ut. Alt skal kunne verifiseres og logges mot Trust Center. Ingen lås koder svever rundt i sky. Kommunen får full kontroll.

Definisjon av forskningssamarbeidet

Forskningsråd Pilot-T prosjektet Lås Opp og RFF Innlandet – Helseinn prosjektet ioMt (Internet of My Things) vil sammen fokusere på mulighetsområdet for samkjøring og bruk av data, og eksisterende teknologi hos tjenestemottakere. I begge prosjektene skal det identifiseres tillitsmessige og tekniske barrierer for tjenester til og i hjemmet, hvor også praktiske løsninger skal foreslås og prøves ut. Sintef (hovedprosjektleder i Lås Opp) og NTNU med Høgskolen i Innlandet (ioMt) vil samarbeide om forskningsdelen, som omfatter kommunal helse.

Man er enig i at det ligger store potensielle fellesområder i Det Digitale Økosystemet som er under utvikling i Lås Opp, spesielt med tanke på Trust Center, hvor samarbeidet vil fokusere på kommunale hjemmehelse.

ioMt ønsker å kartlegge mulighetene for at hjemmetjenesten kan benytte seg av tjenestemottakerens privateide elektroniske dørlås, og hva som skal til for at respektiv mottaker har tillit til at dørkoder blir behandlet sikkert og konfidensielt av alle involverte parter. Samtidig er det ønskelig å finne svar på hvordan tjenestemottakeren skal kunne gi, og trekke tilbake, sitt samtykke i data som deles mellom partene.

Begge prosjekt må finne løsninger som sikrere at innbyggeren faktisk gir og har gitt sitt samtykke. Felles problemstillinger rundt deling av data med helsesektorens fagsystem og private aktører er sentrale tema. Det blir stadig større krav om deling av data på tvers av fagsystemer for å understøtte gode og automatiserte arbeidsprosesser.

Det vil være spesiell fokus på innovative bærekraftige tiltak innen transport og logistikk, som medisininnlevering og klarering av helsepersonell i tett samarbeid med kommuner og ansattes organisasjoner. Riktig person, til riktig tid, med riktige (gode) hensikter – inn i det private eller kommunale hjem.


Forskningssamarbeidet vil foreta en praktisk integrasjon mot Lås Opp Trust Center med API / SDK. Det vil bli gjennomført integrasjon mot Safe4 SDK og Keyfree plattformen, som pilotkunder og tjenester legges på.

hjemmehelse bilde
Hjemmehelse

Aksesspunktet er døra,
låsen er flaskehalsen

Dagens helsesituasjon krever at mennesker med behandling- og oppfølgingsbehov skal raskere tilbake til eller være lenger i hjemmet. 

Forskningsprosjektene ioMt og Lås Opp tar for seg profesjonelle digitale løsninger med fokus på sikker hjemmehelse og velferds-teknologi for styring av lås og sensorikk. Blant annet basert på Continua.

I prosjektet bygger vi tjenestene på Keyfree plattformen, hvor dørkoder tildeles helsepersonell for sikker aksess til hjemmet, uten fysiske nøkler. Et digitalt Helse Trust Center sikrer kommunen full kontroll både med ansatte og bolig. Ved en akutt situasjon kan alarmsentral inngå i konseptet.

Helsepersonell styres aktivt inn i hjemmet og aksesskoder tildeles fra hovedinngangsdør til oppgang, i borettslag og sameier.

Sikker adgangsstyring med lås

Lås Opp prosjektet utvikler et Trust Center for verifikasjon av eID, samtykke og tjeneste med SDK (integrasjon) til en sentral helse plattform for adgangsstyring, låskoder, og sensorikk med et komplett Access Management konsept for sikker styrt adgang helt inn i hjemmet.

Når varer og tjenester skal helt inn i et privat hjem stilles høye krav til sikker adgangskontroll og verifikasjon av personen som skal inn. Derfor bruker vi metaforen «riktig person til riktig tid, med riktige (gode) hensikter».

Med helseplattformen og tilhørende App vil bud, håndverkere, helsepersonell og andre tjeneste-tilbydere sjekkes verifiseres mot et Care Trust Center. Unik ID-sjekk, litt likt BankID. Sporing av hendelser er også en del av denne prosessen, som vil være interessant for helseforetak, forsikringsselskap og kommuner.

Samtidig har huseier og familie unike adgangskoder som kan gi utenforstående temporær, tidsbegrenset og soneinndelt adgang. Det genereres sikre engangskoder eller kommandoer for åpning og lukking av låser. Trust Center verifiserer at samtykke for åpning er gitt og at døra igjen er lukket. Alle kan registrere seg i Trust Center, hvor beboer godkjenner adgang og leverandør av varer og tjenester blir autorisert tilgang.

Mange av framtidens helsetjenester vil skje i ditt eget hjem, noe som vil kreve sikker adgangskontroll, registrering av hendelser og verifikasjon av identitet i digital samordning med offentlige og kommunale instanser.

Trust Center - kjernen i Lås Opp

I hjemmehelse samarbeider vi med forskningsprosjektet – ioMt (NTNU, HelseInn, Ikomm og Eidsiva) for å utvikle et kommunalt Helse Trust Center med praktisk prosjektgjennomføring med Lillehammer Kommune. Prosjektets Trust Center omfatter objektiv, nøytral og sikker verifikasjon av økosystemet til og i hjemmet, samt logging av hendelser.

A. eID verifikasjon av helsepersonell, innbygger, pasient og andre tjenesteytere i tråd med EIDAS2.0 (GDPR). «Riktig person til riktig tid, med riktige (gode) hensikter.»

B. Samtykke/ Consent verifikasjon. Verifisert og sikret samtykke mellom de involverte parter i en aksess situasjon. Sikre at en hjemme-pasient har gitt samtykke til kommunen eller pårørende for å åpne låsen inn til hjemmet. «Samtykke-erklæring er gitt og hvem partene er.»

C. Tjeneste verifikasjon av leveranse og leveranse-data som geoposisjon, adresse, telefon mm. «Riktig tjenesteleveranse, på riktig sted.»

Trust Center omfatter ikke innhold i en tjeneste eller avtaletekst. Kun verifisert eller ikke. Signicat er rådgiver i prosjektet og er kjent som grunnlegger av BankID. De leverer tjenester som Buypas og andre digitale identitet- og signatursløsninger.

I Trust Center verifiseres leveranse-data som geoposisjon, adresse, telefon mm. I hjemmehelse er samtykke om adgang og aktivering av lås i det private hjem høyt prioritert. Sammen med ioMt prosjektet bygger Lås Opp en «protyp» for et kommunalt Hjemmehelse Trust Center, med integrasjon mot kommunale personal og helsejournal systemer.

Norwegian Smart Care Cluster

Norwegian Smart Care Cluster jobber for bærekraftige helseløsninger for fremtiden. Organisasjonen opererer som en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer. I dag har de mer enn 290 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landet.

Safe4, som utvikler den digitale plattformen brukt i Lås Opp prosjektet, tar aktiv del i utvikling av hjemmehelse teknologi med innovativt medlemskap i NSCC. Safe4 samarbeider tett med ioMt prosjektet ved å sette løsningene ut i praksis.

Økosystemet

Lås Opp prosjektet kan virke innviklet. Under finner du skisser over Lås Opp økosystemet, både generelt og for tjenester som helsetjenesten.

Las Opp Oko Hoved
LasOpp Healthcare