prosjektet-bg

Prosjektbeskrivelse

Prosjektmål og aktiviteter

“Lås Opp” skal utvikle, etablere og evaluere et digitalt økosystem for leveranse av varer og tjenester bak digital lås, gjennom teknologisk og organisatorisk integrasjon i en nøytral plattform for utveksling av data og tjenester.

Prosjektet «Lås Opp» skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og tjenester og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, tjenesteytere, leverandører av transporttjenester og mottaker økt fleksibilitet på grunn av mer individuelt tilpassede leveringsformater og -tidspunkt.

Dersom kunden ikke er til stede, er det i dag lite utbredt med trygge løsninger for levering i eller utenfor hjemmet. Det at kunden må være til stede tilfører en ekstra kompleksitet ved at både kunde og bud må være på samme plass til samme tid. «Lås Opp» søker å tilby en ny løsning for dette, slik at varen eller tjenesten kan leveres i eller ved hjemmet på en trygg måte, og uten at kunden må være til stede.
«Lås Opp» baserer seg på et digitalt økosystem som krever et godt samarbeid mellom transportører, nettbutikker, tjenesteleverandører og leverandører av digitale låser/alarmer og bokser. Et fullt operativt system vil i prinsippet være tilgjengelig for alle næringsaktører som ønsker å slutte seg til det. Prosjektet vil kunne berede grunnen for nye produkter, samarbeidsformer, forretningsmuligheter og -modeller for næringsaktørene, samt en økt valgfrihet for kundene.
En viktig del av prosjektet er å evaluere og verifisere konseptet. Dette inkluderer å se på publikumsaksept og betalingsvillighet, potensial for tjenesteutvikling og virkninger på reisevaner og transportarbeid. Et proof-of-concept for at dette er økonomisk bærekraftig for de involverte aktørene vil være avgjørende for at tjenesten skal utvides til en større del av kundegruppen. Det vil også være en viktig del av evalueringen å studere hvilke effekter nye leveringsalternativer kan ha på transportarbeid og miljø, som konsekvens av endrede reisevaner og transportmønstre hos kunder og i transportbransjen.

Om formidlingsplanen

Dette dokumentet gir et rammeverk for formidlingsaktivitetene i Lås Opp. Det identifiserer og beskriver målgrupper for formidlingsaktiviteter, og hvordan de planlegges nådd. Det beskriver de viktigste formidlingsmetodene og verktøyene som vil blir benyttet i prosjektet, og hvilke formidlingsaktiviteter prosjektpartnerne forventes å bidra med.

Formidlingsplanen er utviklet av SINTEF, som en del av aktivitetene i arbeidspakken AP7 Administrasjon og formidling. Prosjektpartnerne har bidratt i utviklingen av planen med innspill til relevante målgrupper, fagfora og måter å nå dem på.

Det overordnede målet med formidlingsplanen er å informere om prosjektet, dets mål og resultater, til offentligheten generelt og ulike interesse- og aktørgrupper spesielt. Dette skal skje gjennom:

 • etablering av et rammeverk for formidling, med formidlingsverktøy og -kanaler som er tilpasset ulike målgrupper
 • aktiviteter som vil øke oppmerksomheten om innovasjonen i de viktigste målgruppene for denne
 • aktiviteter som bidrar til å formidle prosjektaktiviteter og -resultater til offentligheten
 • workshops/møter med referansegruppe med representanter for aktuelle aktører/interessenter
Aktuelle målgrupper dekker et vidt spekter, fra kommersielle aktører som kan benytte seg av innovasjonen i sin virksomhet, via offentlige tjenesteytere og private kunder, til myndigheter og akademia.

Kommersielle aktører som kan bidra inn i og benyttes seg av økosystemet i sin forretningsdrift omfatter:

 • Netthandel, inkludert matleveranser.
 • Lokale forhandlere: eks. blomsterbutikk, renseri.
 • Transportutøvere: store logistikkaktører, sykkelbud.
 • Tjenesteytere til private hjem: husvask, håndverkere.
 • Tjenesteytende kommunal og statlig helsesektor med behov for sikker styrt aksess.
 • Utbyggere/eiendomsforvaltere.

Offentlige hjemmetjenester som kan dra nytte av innovasjonen:

 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Nødetater.
 • Legevakt.

Sluttbrukere som vil kunne benytte seg av innovasjonen i forbindelse med kjøp av varer og tjenester til (eget) hjem, og til returforsendelser:

 • Boliger med eget uteareal og egen inngang.
 • Boliger med felles uteareal og felles inngang.
 • Hytter/fritidsboliger.
 • Borettslag/sameier.

Myndigheter med ansvar for regulering og tilrettelegging:

 • Lokale planmyndigheter med ansvar for reguleringsplaner, areal- og transportplaner.
 • Nasjonale myndigheter med ansvar for nasjonale retningslinjer og policyutforming.
 • Europeiske myndigheter med ansvar for europeiske retningslinjer og policyutforming.

Nettverksorganisasjoner for aktører som inngår i målgruppene ovenfor, f.eks.:

 • NHO Logistikk og transport.
 • Logistikkforeningen.
 • KS (Kommunenes sentralforbund).
 • NBBL (Norske boligbyggelag).
 • ITS Norge.

Resultater fra prosjektet formidles til det akademia gjennom bidrag og deltakelse ved konferanser, transportrelaterte arrangement og fagfellevurderte journaler og publikasjoner.